Martes, Agosto 14, 2012

ang guryon


                                                   
                                                     
         
Ang Guryon

Tanggapin mo anak, itong munting guryon 
Na yari sa patpat at "papel de Hapon" 
Magandang laruan pula, puti, asul 
Na may panagalan mong sa gitna naroon. 
Ang hiling ko lamang, bago paliparin, 
Ang guryon mong ito ay pakatimbangin; 
Ang solo't paulo'y sukating magaling 
Nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling. 
Saka, pag umihip ang hangin, ilabas 
At sa papawiri'y bayaang lumipad; 
Datapwa't ang pisi'y tibayan mo, anak, 
At baka lagutin ng hanging malakas. 
Ibigin ma't hindi, balang araw, ikaw 
Ay mapapabuyong makipagdagitan; 
Makipaglaban ka, subalit tandaan 
Na ang nagwawagi'y ang pusong marangal. 
At kung ang guryon mo'y sakaling madaig 
Matangay ng iba o kaya'y mapatid; 
Kung saka-sakaling dina mapabalik 
Maawaing kamay nawa ang magkamit! 
Ang buhay ay guryon: marupok, malikot, 
Dagiti'y dumagit saan man sumuot… 
O, piliparinmo't ihalik sa Diyos, 
Bago patuluyang sa lupa:'y sumubsob! 


reflection:
ang aking natutunan sa akda ay ang ibig sabihin ng ama sa anak na dapat niyang gawin para sa hinaharap ay alam niya ang lahat.At maituturing na ito sa tunay na buhay.

1 komento: